Thứ 2 CHĂN STL K2N THÁNG 11/2021

Tham gia
10/8/21
Bài viết
377
Thích
451
Xu
20,504 xu
#61
Chăn nuôi lotto căp
Lần1chăn căp 24. 42 k2n(1/11- >2/11)nhân 42 N2
Lần2 chăn căp 11 55 k2n(3/11->4/11)nhân 11 N2
LẦN3 chăn căp 36. 63 k2n(5/11>6/11) nhân 63 N2
Lần4 chăn căp 57. 75 k2n(7/11>8/11) nhân 75 N1
Lần5 chăn căp 89. 98 k2n(8/11>9/11) Trươt
Lần6 chăn căp 89. 98 k2n(10/11>11/11) nhân 98 N2
Lần7chăn căp 37. 73 k2n(12/11>13/11)nhân 37N1
Lần8 chăn căp 08. 80 k2n(13/11>14/11) Trươt
Lần9 chăn căp 08. 80 k2n(15/11->16/11) Trươt
Lần10 chăn căp 08. 80 k2n(17/11>18/11)Trươt
Lần11 chăn căp 04. 40 k2n(19/11>20/11) nhân 04 N1
Lần12 chăn căp 02 20 k2n(20/11>21/11)Trươt
Lần13 chăn căp 02. 20 k2n(22/11>23/12)Trươt
Lần14 chăn căp 48 22 k2n(24/11>25/11)
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
426
Thích
741
Xu
330,973 xu
#62
LẦN 1: CHĂN CẶP 47+74 K2N ( 01/11 -> 02/11). Nhận 47*
LẦN 2: CHĂN CẶP 77+20 K2N ( 02/11 -> 03/11). Xịt
Lần 3: Stl 22+77 (04/11 - 05/11). Xịt
Lần 4: Stl 47+74 ( 06-07/11). Xịt
Lần 5: Stl 68+86 (08-09/11) nhận 86*
Lần 6: Stl 44+19 (10-11/11) nhận 19*
Lần 7: Stl 67+76 (11-12/11). sịt
Lần 8: STL 12+21 (13/11-14/11) nhận 12*
Lần 9: Stl 33+88 (14-15/11). Xịt
Lần 10: Stl 48+84 (16/11_17/11). Nhận 84
Lần 11: Stl 23+32 (18-19/11). Xịt
Lần 12: Stl 28+82 (20-21/11), xịt
Lần 13: STL 10+15 (22-23/11) xịt
Lần 14: Stl 13+31 (24/11-25/11)
 
Tham gia
10/8/21
Bài viết
377
Thích
451
Xu
20,504 xu
#63
Chăn nuôi lotto căp
Lần1 :42. 24 k2n(1/11>2/11)nhân 42 N2
Lần2:11. 55 k2n(3/21>4/11)nhân 11N2
Lần3:46. 63 k2n(5/11>6/11)nhân 63N2
Lần4:57. 75 k2n(7/11>8/11)nhân 75N1
Lần5: 89. 98 k2n(8/11>9/11)Trươt
Lần6: 89.98 k2n(10/11>11/11)nhân 98 N2
Lần7:37.73 k2n(12/11>13/11)nhân 37 N1
Lần8:08 80 k2n(13/11>14/11)Truot
Lần9:08 80 k2n(15/11>16/11)Truot
Lần10:08 80 k2n(17/11>18/11)Trươt
Lần11:04 40 k2n(19/11>20/11)nhân 04N1
Lần12:02 20 k2n(20/11>21/11)Trươt
Lần13:02 20 k2n(22/11>23/11)Trươt
Lần14:48 22 k2n(24/11>25/11)nhân48 N2
Lần15:45 22 k2n(26/11>27/11)
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
426
Thích
741
Xu
330,973 xu
#64
LẦN 1: CHĂN CẶP 47+74 K2N ( 01/11 -> 02/11). Nhận 47*
LẦN 2: CHĂN CẶP 77+20 K2N ( 02/11 -> 03/11). Xịt
Lần 3: Stl 22+77 (04/11 - 05/11). Xịt
Lần 4: Stl 47+74 ( 06-07/11). Xịt
Lần 5: Stl 68+86 (08-09/11) nhận 86*
Lần 6: Stl 44+19 (10-11/11) nhận 19*
Lần 7: Stl 67+76 (11-12/11). sịt
Lần 8: STL 12+21 (13/11-14/11) nhận 12*
Lần 9: Stl 33+88 (14-15/11). Xịt
Lần 10: Stl 48+84 (16/11_17/11). Nhận 84
Lần 11: Stl 23+32 (18-19/11). Xịt
Lần 12: Stl 28+82 (20-21/11), xịt
Lần 13: STL 10+15 (22-23/11) xịt
Lần 14: Stl 13+31 (24/11-25/11)nhận 13*
Lần 15: Stl 16+61 (26/11-27/11)
 
Tham gia
10/8/21
Bài viết
377
Thích
451
Xu
20,504 xu
#65
Chăn nuôi lotto căp:
Lần1:24 42 k2n(1/11>2/11)nhân 42N2
Lần2:11 55 k2n(3/11>4/11)nhân11N2
Lần3:46 63 k2n(5/11>6/11)nhân 63N2
Lần4:57 75 k2n(7/11>8/11)nhân 75N1
Lần5:89 98 k2n(8/11>9/11)Trươt
Lần6:89 98 k2n(10/11>11/11)nhân 98N2
Lần7:37 73 k2n(13/11>13/11) nhân 37N1
Lần8:08 80 k2n(13/11>14/11)Trươt
Lần9:08 80 k2n(15/11>16/11)Trươt
Lần10:08 80 k2n(17/11>18/11)Trươt
Lần11:04 40 k2n(19/11>20/11)nhân 04N1
Lần12:02 20 k2 n(20/11>21/11)Trươt
Lần13:02 20 k2n(22/11>23/11)Trươt
Lần14:48 22 k2n(24/11>25/11)nhân 48N2
Lần15:45 22 k2n(24/11>25/11)nhân 45**N1
Lần16: 02 81k2n(27/11>28/11)
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
426
Thích
741
Xu
330,973 xu
#66
LẦN 1: CHĂN CẶP 47+74 K2N ( 01/11 -> 02/11). Nhận 47*
LẦN 2: CHĂN CẶP 77+20 K2N ( 02/11 -> 03/11). Xịt
Lần 3: Stl 22+77 (04/11 - 05/11). Xịt
Lần 4: Stl 47+74 ( 06-07/11). Xịt
Lần 5: Stl 68+86 (08-09/11) nhận 86*
Lần 6: Stl 44+19 (10-11/11) nhận 19*
Lần 7: Stl 67+76 (11-12/11). sịt
Lần 8: STL 12+21 (13/11-14/11) nhận 12*
Lần 9: Stl 33+88 (14-15/11). Xịt
Lần 10: Stl 48+84 (16/11_17/11). Nhận 84
Lần 11: Stl 23+32 (18-19/11). Xịt
Lần 12: Stl 28+82 (20-21/11), xịt
Lần 13: STL 10+15 (22-23/11) xịt
Lần 14: Stl 13+31 (24/11-25/11)nhận 13*
Lần 15: Stl 16+61 (26/11-27/11). nhận 61*
Lần 16: STL 23+32 (27/11-28/11)
 
Tham gia
10/8/21
Bài viết
377
Thích
451
Xu
20,504 xu
#68
Chăn nuôi lotto căp
Lần1:24 42 k2n(1/11>2/11)nhân 42N2
Lần2:11 55 k2n(3/11>4/11)nhân11N2
Lần3:46 63 k2n(5/11>6/11)nhân 63N2
Lần4:57 75 k2n(7/11>8/11)nhân 75N1
Lần5:89 98 k2n(8/11>9/11)Trươt
Lần6:89 98 k2n(10/11>11/11)nhân 98N2
Lần7:37 72 k2n(12/11>13/11)nhân 37N1
Lần8:08 80 k2n(13/11>14/11)Trươt
Lần9:08 80 k2n(15/11>16/11)Trươt
Lần10:08 80 k2n(17/11>18/11)Trươt
Lần11:04 40 k2n(19/11>20)nhân 04N1
Lần12:02 20 k2n(20/11>21/11)Trươt
Lần13;02 20 k2n(22/11>23/11)Trươt
Lần14:48 22 k2n(25/11>25/11)nhân 48N2
Lần15:45 22 k2n(26/11>27/11)nhân 45**N1
Lần16:02 81 k2n(27/11 >28/11) nhân 02N2
Lần17:31 09 k2n(29/11>30/11)
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
426
Thích
741
Xu
330,973 xu
#69
LẦN 1: CHĂN CẶP 47+74 K2N ( 01/11 -> 02/11). Nhận 47*
LẦN 2: CHĂN CẶP 77+20 K2N ( 02/11 -> 03/11). Xịt
Lần 3: Stl 22+77 (04/11 - 05/11). Xịt
Lần 4: Stl 47+74 ( 06-07/11). Xịt
Lần 5: Stl 68+86 (08-09/11) nhận 86*
Lần 6: Stl 44+19 (10-11/11) nhận 19*
Lần 7: Stl 67+76 (11-12/11). sịt
Lần 8: STL 12+21 (13/11-14/11) nhận 12*
Lần 9: Stl 33+88 (14-15/11). Xịt
Lần 10: Stl 48+84 (16/11_17/11). Nhận 84
Lần 11: Stl 23+32 (18-19/11). Xịt
Lần 12: Stl 28+82 (20-21/11), xịt
Lần 13: STL 10+15 (22-23/11) xịt
Lần 14: Stl 13+31 (24/11-25/11)nhận 13*
Lần 15: Stl 16+61 (26/11-27/11). nhận 61*
Lần 16: STL 23+32 (27/11-28/11)
Lần 17: Stl 44+88 (29-30/11
 
Tham gia
10/8/21
Bài viết
377
Thích
451
Xu
20,504 xu
#70
Chăn nuôi lotto căp
Lần1:24 42 k2n(1/11>2/11)nhân 42N2
Lần2:11 55 k2n(3/11>4/11)nhân11N2
Lần3:46 63 k2n(5/11>6/11)nhân 63N2
Lần4:57 75 k2n(7/11>8/11)nhân 75N1
Lần5:89 98 k2n(8/11>9/11)Trươt
Lần6:89 98 k2n(10/11>11/11)nhân 98N2
Lần7:37 72 k2n(12/11>13/11)nhân 37N1
Lần8:08 80 k2n(13/11>14/11)Trươt
Lần9:08 80 k2n(15/11>16/11)Trươt
Lần10:08 80 k2n(17/11>18/11)Trươt
Lần11:04 40 k2n(19/11>20)nhân 04N1
Lần12:02 20 k2n(20/11>21/11)Trươt
Lần13;02 20 k2n(22/11>23/11)Trươt
Lần14:48 22 k2n(25/11>25/11)nhân 48N2
Lần15:45 22 k2n(26/11>27/11)nhân 45**N1
Lần16:02 81 k2n(27/11 >28/11) nhân 02N2
Lần17:31 09 k2n(29/11>30/11)nhân 31 N1
Lần18:55.72 k2n(30/11>1/12)
 
Tham gia
10/8/21
Bài viết
377
Thích
451
Xu
20,504 xu
#72
Chăn nuôi lotto căp
Lần1:24 42 k2n(1/11>2/11)nhân 42N2
Lần2:11 55 k2n(3/11>4/11)nhân11N2
Lần3:46 63 k2n(5/11>6/11)nhân 63N2
Lần4:57 75 k2n(7/11>8/11)nhân 75N1
Lần5:89 98 k2n(8/11>9/11)Trươt
Lần6:89 98 k2n(10/11>11/11)nhân 98N2
Lần7:37 72 k2n(12/11>13/11)nhân 37N1
Lần8:08 80 k2n(13/11>14/11)Trươt
Lần9:08 80 k2n(15/11>16/11)Trươt
Lần10:08 80 k2n(17/11>18/11)Trươt
Lần11:04 40 k2n(19/11>20)nhân 04N1
Lần12:02 20 k2n(20/11>21/11)Trươt
Lần13;02 20 k2n(22/11>23/11)Trươt
Lần14:48 22 k2n(25/11>25/11)nhân 48N2
Lần15:45 22 k2n(26/11>27/11)nhân 45**N1
Lần16:02 81 k2n(27/11 >28/11) nhân 02N2
Lần17:31 09 k2n(29/11>30/11 nhân 31N1
Lần18:55 72 k2n(30/11>1/12) nhân72N1
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.