Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

Cái vòng lụm $ nè
Cầu được ước lấy
Quá đơn giản 2-4-7-8
Về 3 em thì đi tiếp em thứ tư
Quá dễ lụm $ của Cu Đồng
MB Thái Bình chủ nhật
Cũng chơi theo sách vở
4X tuần rồi đã về 44-47-48
Hôm nay 42 sẽ đi tiếp
3 càng XC 742
Hên thì lụm
Kiên Giang cũng chơi theo sách vở
6X tuần rồi đã về 62-67-68
Hôm nay 64 sẽ đi tiếp theo
3 càng XC 264
Đá 2 em 2 đài 86-64
Hên thì Đồng cho lụm $ hen
Tiền Giang chơi theo sách vở
X6 tuần rồi đã về 26-46-76
Hôm nay 86 sẽ tiếp theo
3 càng XC 686
Hên thì lụm $ của Cu Đồng