Chủ Nhật CHĂN STL K2N THÁNG 03/2020

Tham gia
27/10/18
Bài viết
1,483
Thích
893
Xu
102,843 xu
CHĂN STL K2N :
LẦN 1: CHĂN CẶP: 95-00 (TỪ 01/03 -> 02/03) NHẬN 00 N2
LẦN 2: CHĂN CẶP: 27-72 (TỪ 03/03 -> 04/03) NHẬN 72 N1
LẦN 3: CHĂN CẶP: 89-98(TỪ 04/03 -> 05/03) NHẬN 98** N1
LẦN 4: CHĂN CẶP: 46-64(TỪ 05/03 -> 06/03) NHẬN xit
LẦN 5: CHĂN CẶP: 08-85 (TỪ 07/03 -> 08/03) NHẬN 08-85 N1
LẦN 6: CHĂN CẶP: 02-69 (TỪ 8/03 -> 09/03) NHẬN 02 N1
LẦN 7: CHĂN CẶP: 18-81 (TỪ 9/03 -> 10/03) NHẬN 81 N1
LẦN 8: CHĂN CẶP: 45-65 (TỪ 10/03 ->11/03) NHẬN 65 N1
LẦN 9: CHĂN CẶP: 39-93 (TỪ 11/03 ->12/03) NHẬN 39,93 N1
LẦN 10: CHĂN CẶP: 38-68 (TỪ 13/03 ->14/03) NHẬN xit
LẦN 11: CHĂN CẶP: 48-49 (TỪ 15/03 ->16/03) NHẬN xit
LẦN 12: CHĂN CẶP: 46-64 (TỪ 17/03 ->18/03) NHẬN 46 N1
LẦN 13: CHĂN CẶP: 59-95 (TỪ 18/03 ->19/03) NHẬN 59,95 N1
LẦN 14: CHĂN CẶP: 16-61 (TỪ 19/03 ->20/03) NHẬN 16 N2
LẦN 15: CHĂN CẶP: 38-83 (TỪ 21/03 ->22/03) NHẬN xit
LẦN 16: CHĂN CẶP: 20-32 (TỪ 23/03 ->24/03) NHẬN 20 N2
LẦN 17: CHĂN CẶP: 15-51 (TỪ 25/03 ->26/03) NHẬN xit
LẦN 18: CHĂN CẶP: 22-99 (TỪ 27/03 ->28/03) NHẬN 99 N1
LẦN 18: CHĂN CẶP: 02-20 (TỪ 28/03 ->29/03) NHẬN
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
CHĂN STL K2N :
LẦN 1: CHĂN CẶP: 32-83 (TỪ 01/03 -> 02/03) NHẬN xit
LẦN 2: CHĂN CẶP: 08-80 (TỪ 03/03 -> 04/03) NHẬN 08 N2
LẦN 3: CHĂN CẶP: 04-40 (TỪ 05/03 -> 06/03) NHẬN 04 N1
LẦN 4: CHĂN CẶP: 02-20 (TỪ 06/03 -> 07/03) NHẬN 02 N1
LẦN 5: CHĂN CẶP: 13-31 (TỪ 07/03 -> 08/03) NHẬN 13 N1
LẦN 6: CHĂN CẶP: 37-54 (TỪ 08/03 -> 09/03) NHẬN 37 N2
LẦN 7: CHĂN CẶP: 30-03 (TỪ 10/03 -> 11/03) NHẬN xit
LẦN 8: CHĂN CẶP: 30-03 (TỪ 12/03 -> 13/03) NHẬN xit
LẦN 9: CHĂN CẶP: 15-97 (TỪ 14/03 -> 15/03) NHẬN 15*** N2
LẦN 10: CHĂN CẶP: 00-55(TỪ 15/03 -> 16/03) NHẬN 00 N1
LẦN 11: CHĂN CẶP: 14-41(TỪ 16/03 -> 17/03) NHẬN xit
LẦN 12: CHĂN CẶP: 36-63(TỪ 18/03 -> 19/03) NHẬN 63**N2
LẦN 13: CHĂN CẶP: 37-73(TỪ 20/03 -> 21/03) NHẬN 73 N1
LẦN 14: CHĂN CẶP: 86-97(TỪ 21/03 -> 22/03) NHẬN 86 n1
LẦN 15: CHĂN CẶP: 39-93(TỪ 22/03 -> 23/03) NHẬN xit
LẦN 16: CHĂN CẶP: 12-21(TỪ 24/03 -> 25/03) NHẬN 12,21 N1
LẦN 17: CHĂN CẶP: 02-20(TỪ 25/03 -> 26/03) NHẬN xit
LẦN 18: CHĂN CẶP: 37-67(TỪ 27/03 -> 28/03) NHẬN 67 n1
LẦN 19: CHĂN CẶP: 15-51 (TỪ 28/03 -> 29/03) NHẬN
 

namtran

Vip STL
Tham gia
3/10/18
Bài viết
1,803
Thích
1,652
Xu
1,075,953 xu
CHĂN STL K2N :
LẦN 1: CHĂN CẶP: 32-83 (TỪ 01/03 -> 02/03) NHẬN xit
LẦN 2: CHĂN CẶP: 08-80 (TỪ 03/03 -> 04/03) NHẬN 08 N2
LẦN 3: CHĂN CẶP: 04-40 (TỪ 05/03 -> 06/03) NHẬN 04 N1
LẦN 4: CHĂN CẶP: 02-20 (TỪ 06/03 -> 07/03) NHẬN 02 N1
LẦN 5: CHĂN CẶP: 13-31 (TỪ 07/03 -> 08/03) NHẬN 13 N1
LẦN 6: CHĂN CẶP: 37-54 (TỪ 08/03 -> 09/03) NHẬN 37 N2
LẦN 7: CHĂN CẶP: 30-03 (TỪ 10/03 -> 11/03) NHẬN xit
LẦN 8: CHĂN CẶP: 30-03 (TỪ 12/03 -> 13/03) NHẬN xit
LẦN 9: CHĂN CẶP: 15-97 (TỪ 14/03 -> 15/03) NHẬN 15*** N2
LẦN 10: CHĂN CẶP: 00-55(TỪ 15/03 -> 16/03) NHẬN 00 N1
LẦN 11: CHĂN CẶP: 14-41(TỪ 16/03 -> 17/03) NHẬN xit
LẦN 12: CHĂN CẶP: 36-63(TỪ 18/03 -> 19/03) NHẬN 63**N2
LẦN 13: CHĂN CẶP: 37-73(TỪ 20/03 -> 21/03) NHẬN 73 N1
LẦN 14: CHĂN CẶP: 86-97(TỪ 21/03 -> 22/03) NHẬN 86 n1
LẦN 15: CHĂN CẶP: 39-93(TỪ 22/03 -> 23/03) NHẬN xit
LẦN 16: CHĂN CẶP: 15-51 (TỪ 25/03 -> 26/03) NHẬN xit
LẦN 17: CHĂN CẶP: 67-76 (TỪ 27/03 -> 28/03) NHẬN 67,76 N1
LẦN 18: CHĂN CẶP: 17-77 (TỪ 28/03 -> 29/03) NHẬN
 
Tham gia
28/2/20
Bài viết
29
Thích
16
Xu
5,021 xu
STL K2N THÁNG 3/2020
+ Lần 1:chăn STL: 18, 68 (từ 1-2/3) nhận 18N2
+ Lần 2:chăn STL: 14, 63(từ 2-3/3) nhận 14N1
+Lần 3:chăn STL: 19, 64 (từ 4-5/3) nhận xịt
+Lần 4:chăn STL:65, 54 (từ 6-7/3) nhận 54N1
+lần 5:chăn STL: 77,66 (từ 7-8/3) nhận 77N1
+ Lần 6: chăn STL: 77,66( từ 8-9/3) nhận 77N1
+ Lần7: chăn STL: 55, 77( từ 9-10/3) nhận 77N1
+ Lần 8: chăn STL: 76, 77( từ 10-11/3) nhận xit
+ Lần 9: chăn STL: 77, 76(từ 12- 13/3) nhận xịt
+ Lần 10:chăn STL:54,14(từ 14-15/3)nhận14N1
+Lần 11: chăn STT: 54, 78( từ 15-16/3)nhận xịt
+lần 12:chăn STL:44, 54(từ 17-18/3) nhận 54N1
+lần 13: chăn STL:15,55(từ 19-20/3) nhận xịt
+lần 14: chăn STL: 71, 66( từ 21-22/3) nhận xịt
+lần 15: chăn STL: 11, 52( từ 23-24/3) nhận 11N1,52 N1
+lần 16: chăn STL: 71,44( từ 24-25/3) nhận xịt
+ Lần 17: chăn STL: 11, 91( từ 27-28/3) nhận 11N1
+ lần 18: chăn 51,91( từ 28-29/3) nhận 91N2
+Lần 19: chăn 51,71( từ 29-30/3) nhận
 

Vô danh

Vip STL
Tham gia
10/1/19
Bài viết
1,658
Thích
2,996
Xu
3,191 xu
STL K2N THÁNG 3/2020
+ Lần 1:
Chăn STL: 21 - 81 (từ 1-2/3)=>> nhận 81* N1
+ Lần 2:
Chăn STL: 07 - 70 (từ 2-3/3) =>> xịt
+ Lần 3:
Chăn STL: 13 -63 (từ 4-5/3) =>> nhận 13* N1
+ Lần 4:
Chăn STL: 26 - 36 (từ 5-6/3) =>> nhận 26* N1
+ Lần 5:
Chăn STL: 21 - 31 (từ 6-7/3) =>> nhận 21* N1
+ Lần 6:
Chăn STL: 19 - 99 (từ 7-8/3) =>> nhận 99* N1
+ Lần 7:
Chăn STL : 43 - 53 (từ 8-9/3) =>> nhận 43** 53* N1
+ Lần 8:
Chăn STL : 63 - 83 (từ 9 - 10/3) =>> nhận 63* N2
+ Lần 9:
Chăn STL : 37 - 77 (từ 11-12/3) =>> xịt
+ Lần 10:
Chăn STL : 57 - 17 (từ 13-14/3) =>> xịt
+ Lần 11:
Chăn STL : 17 - 57 (từ 15-16/3) =>> nhận 57* N2
+ Lần 12:
Chăn STL : 19 - 59 (từ 17-18/3) =>> nhận 59* N1
+ Lần 13:
Chăn STL : 63 - 73 (từ 18-19/3) =>> nhận 63** N2
+ Lần 14:
Chăn STL : 42 - 72 (từ 20-21/3) =>> nhận 42* N1
+ Lần 15:
Chăn STL : 38 - 68 (từ 22-23/3) =>> nhận 38* N2
+ Lần 16:
Chăn STL : 20 - 40 (từ 24-25/3) =>> nhận 20* N1
+ Lần 17:
Chăn STL : 67 - 76 ( từ 25-26/3) =>> nhận 76* N2
+ Lần 18:
Chăn STL : 14 - 41 (từ 27-28/3) =>> nhận 14* N2
+ Lần 19:
Chăn STL : 38 - 83 (từ 29-30/3)
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
CHĂN STL K2N :
LẦN 1: CHĂN CẶP: 32-83 (TỪ 01/03 -> 02/03) NHẬN xit
LẦN 2: CHĂN CẶP: 08-80 (TỪ 03/03 -> 04/03) NHẬN 08 N2
LẦN 3: CHĂN CẶP: 04-40 (TỪ 05/03 -> 06/03) NHẬN 04 N1
LẦN 4: CHĂN CẶP: 02-20 (TỪ 06/03 -> 07/03) NHẬN 02 N1
LẦN 5: CHĂN CẶP: 13-31 (TỪ 07/03 -> 08/03) NHẬN 13 N1
LẦN 6: CHĂN CẶP: 37-54 (TỪ 08/03 -> 09/03) NHẬN 37 N2
LẦN 7: CHĂN CẶP: 30-03 (TỪ 10/03 -> 11/03) NHẬN xit
LẦN 8: CHĂN CẶP: 30-03 (TỪ 12/03 -> 13/03) NHẬN xit
LẦN 9: CHĂN CẶP: 15-97 (TỪ 14/03 -> 15/03) NHẬN 15*** N2
LẦN 10: CHĂN CẶP: 00-55(TỪ 15/03 -> 16/03) NHẬN 00 N1
LẦN 11: CHĂN CẶP: 14-41(TỪ 16/03 -> 17/03) NHẬN xit
LẦN 12: CHĂN CẶP: 36-63(TỪ 18/03 -> 19/03) NHẬN 63**N2
LẦN 13: CHĂN CẶP: 37-73(TỪ 20/03 -> 21/03) NHẬN 73 N1
LẦN 14: CHĂN CẶP: 86-97(TỪ 21/03 -> 22/03) NHẬN 86 n1
LẦN 15: CHĂN CẶP: 39-93(TỪ 22/03 -> 23/03) NHẬN xit
LẦN 16: CHĂN CẶP: 12-21(TỪ 24/03 -> 25/03) NHẬN 12,21 N1
LẦN 17: CHĂN CẶP: 02-20(TỪ 25/03 -> 26/03) NHẬN xit
LẦN 18: CHĂN CẶP: 37-67(TỪ 27/03 -> 28/03) NHẬN 67 n1
LẦN 19: CHĂN CẶP: 15-51 (TỪ 28/03 -> 29/03) NHẬN 15 N1
LẦN 20: CHĂN CẶP: 22-77 (TỪ 29/03 -> 30/03) NHẬN
 
Tham gia
28/2/20
Bài viết
29
Thích
16
Xu
5,021 xu
STL K2N THÁNG 3/2020
+ Lần 1:chăn STL: 18, 68 (từ 1-2/3) nhận 18N2
+ Lần 2:chăn STL: 14, 63(từ 2-3/3) nhận 14N1
+Lần 3:chăn STL: 19, 64 (từ 4-5/3) nhận xịt
+Lần 4:chăn STL:65, 54 (từ 6-7/3) nhận 54N1
+lần 5:chăn STL: 77,66 (từ 7-8/3) nhận 77N1
+ Lần 6: chăn STL: 77,66( từ 8-9/3) nhận 77N1
+ Lần7: chăn STL: 55, 77( từ 9-10/3) nhận 77N1
+ Lần 8: chăn STL: 76, 77( từ 10-11/3) nhận xit
+ Lần 9: chăn STL: 77, 76(từ 12- 13/3) nhận xịt
+ Lần 10:chăn STL:54,14(từ 14-15/3)nhận14N1
+Lần 11: chăn STT: 54, 78( từ 15-16/3)nhận xịt
+lần 12:chăn STL:44, 54(từ 17-18/3) nhận 54N1
+lần 13: chăn STL:15,55(từ 19-20/3) nhận xịt
+lần 14: chăn STL: 71, 66( từ 21-22/3) nhận xịt
+lần 15: chăn STL: 11, 52( từ 23-24/3) nhận 11N1,52 N1
+lần 16: chăn STL: 71,44( từ 24-25/3) nhận xịt
+ Lần 17: chăn STL: 11, 91( từ 27-28/3) nhận 11N1
+ lần 18: chăn 51,91( từ 28-29/3) nhận 91N2
+Lần 19: chăn 51,71( từ 29-30/3) nhận 51N2
+Lần 20: chăn 71,91 ( từ 30-31/3) nhận
 

Vô danh

Vip STL
Tham gia
10/1/19
Bài viết
1,658
Thích
2,996
Xu
3,191 xu
STL K2N THÁNG 3/2020
+ Lần 1:
Chăn STL: 21 - 81 (từ 1-2/3)=>> nhận 81* N1
+ Lần 2:
Chăn STL: 07 - 70 (từ 2-3/3) =>> xịt
+ Lần 3:
Chăn STL: 13 -63 (từ 4-5/3) =>> nhận 13* N1
+ Lần 4:
Chăn STL: 26 - 36 (từ 5-6/3) =>> nhận 26* N1
+ Lần 5:
Chăn STL: 21 - 31 (từ 6-7/3) =>> nhận 21* N1
+ Lần 6:
Chăn STL: 19 - 99 (từ 7-8/3) =>> nhận 99* N1
+ Lần 7:
Chăn STL : 43 - 53 (từ 8-9/3) =>> nhận 43** 53* N1
+ Lần 8:
Chăn STL : 63 - 83 (từ 9 - 10/3) =>> nhận 63* N2
+ Lần 9:
Chăn STL : 37 - 77 (từ 11-12/3) =>> xịt
+ Lần 10:
Chăn STL : 57 - 17 (từ 13-14/3) =>> xịt
+ Lần 11:
Chăn STL : 17 - 57 (từ 15-16/3) =>> nhận 57* N2
+ Lần 12:
Chăn STL : 19 - 59 (từ 17-18/3) =>> nhận 59* N1
+ Lần 13:
Chăn STL : 63 - 73 (từ 18-19/3) =>> nhận 63** N2
+ Lần 14:
Chăn STL : 42 - 72 (từ 20-21/3) =>> nhận 42* N1
+ Lần 15:
Chăn STL : 38 - 68 (từ 22-23/3) =>> nhận 38* N2
+ Lần 16:
Chăn STL : 20 - 40 (từ 24-25/3) =>> nhận 20* N1
+ Lần 17:
Chăn STL : 67 - 76 ( từ 25-26/3) =>> nhận 76* N2
+ Lần 18:
Chăn STL : 14 - 41 (từ 27-28/3) =>> nhận 14* N2
+ Lần 19:
Chăn STL : 38 - 83 (từ 29-30/3) =>> nhận 83* N1
+ Lần 20:
Chăn STL : 57 - 75 (từ 30-31/3)
 

namtran

Vip STL
Tham gia
3/10/18
Bài viết
1,803
Thích
1,652
Xu
1,075,953 xu
CHĂN STL K2N :
LẦN 1: CHĂN CẶP: 32-83 (TỪ 01/03 -> 02/03) NHẬN xit
LẦN 2: CHĂN CẶP: 08-80 (TỪ 03/03 -> 04/03) NHẬN 08 N2
LẦN 3: CHĂN CẶP: 04-40 (TỪ 05/03 -> 06/03) NHẬN 04 N1
LẦN 4: CHĂN CẶP: 02-20 (TỪ 06/03 -> 07/03) NHẬN 02 N1
LẦN 5: CHĂN CẶP: 13-31 (TỪ 07/03 -> 08/03) NHẬN 13 N1
LẦN 6: CHĂN CẶP: 37-54 (TỪ 08/03 -> 09/03) NHẬN 37 N2
LẦN 7: CHĂN CẶP: 30-03 (TỪ 10/03 -> 11/03) NHẬN xit
LẦN 8: CHĂN CẶP: 30-03 (TỪ 12/03 -> 13/03) NHẬN xit
LẦN 9: CHĂN CẶP: 15-97 (TỪ 14/03 -> 15/03) NHẬN 15*** N2
LẦN 10: CHĂN CẶP: 00-55(TỪ 15/03 -> 16/03) NHẬN 00 N1
LẦN 11: CHĂN CẶP: 14-41(TỪ 16/03 -> 17/03) NHẬN xit
LẦN 12: CHĂN CẶP: 36-63(TỪ 18/03 -> 19/03) NHẬN 63**N2
LẦN 13: CHĂN CẶP: 37-73(TỪ 20/03 -> 21/03) NHẬN 73 N1
LẦN 14: CHĂN CẶP: 86-97(TỪ 21/03 -> 22/03) NHẬN 86 n1
LẦN 15: CHĂN CẶP: 39-93(TỪ 22/03 -> 23/03) NHẬN xit
LẦN 16: CHĂN CẶP: 15-51 (TỪ 25/03 -> 26/03) NHẬN xit
LẦN 17: CHĂN CẶP: 67-76 (TỪ 27/03 -> 28/03) NHẬN 67,76 N1
LẦN 18: CHĂN CẶP: 17-77 (TỪ 28/03 -> 29/03) NHẬN xit
LẦN 19: CHĂN CẶP: 57-75 (TỪ 30/03 -> 31/03) NHẬN
 
Tham gia
27/10/18
Bài viết
1,483
Thích
893
Xu
102,843 xu
CHĂN STL K2N :
LẦN 1: CHĂN CẶP: 95-00 (TỪ 01/03 -> 02/03) NHẬN 00 N2
LẦN 2: CHĂN CẶP: 27-72 (TỪ 03/03 -> 04/03) NHẬN 72 N1
LẦN 3: CHĂN CẶP: 89-98(TỪ 04/03 -> 05/03) NHẬN 98** N1
LẦN 4: CHĂN CẶP: 46-64(TỪ 05/03 -> 06/03) NHẬN xit
LẦN 5: CHĂN CẶP: 08-85 (TỪ 07/03 -> 08/03) NHẬN 08-85 N1
LẦN 6: CHĂN CẶP: 02-69 (TỪ 8/03 -> 09/03) NHẬN 02 N1
LẦN 7: CHĂN CẶP: 18-81 (TỪ 9/03 -> 10/03) NHẬN 81 N1
LẦN 8: CHĂN CẶP: 45-65 (TỪ 10/03 ->11/03) NHẬN 65 N1
LẦN 9: CHĂN CẶP: 39-93 (TỪ 11/03 ->12/03) NHẬN 39,93 N1
LẦN 10: CHĂN CẶP: 38-68 (TỪ 13/03 ->14/03) NHẬN xit
LẦN 11: CHĂN CẶP: 48-49 (TỪ 15/03 ->16/03) NHẬN xit
LẦN 12: CHĂN CẶP: 46-64 (TỪ 17/03 ->18/03) NHẬN 46 N1
LẦN 13: CHĂN CẶP: 59-95 (TỪ 18/03 ->19/03) NHẬN 59,95 N1
LẦN 14: CHĂN CẶP: 16-61 (TỪ 19/03 ->20/03) NHẬN 16 N2
LẦN 15: CHĂN CẶP: 38-83 (TỪ 21/03 ->22/03) NHẬN xit
LẦN 16: CHĂN CẶP: 20-32 (TỪ 23/03 ->24/03) NHẬN 20 N2
LẦN 17: CHĂN CẶP: 15-51 (TỪ 25/03 ->26/03) NHẬN xit
LẦN 18: CHĂN CẶP: 22-99 (TỪ 27/03 ->28/03) NHẬN 99 N1
LẦN 18: CHĂN CẶP: 02-20 (TỪ 28/03 ->29/03) NHẬN 02 N2
LẦN 20: CHĂN CẶP: 69-96 (TỪ 30/03 ->31/03) NHẬN
 
Tham gia
26/10/18
Bài viết
846
Thích
676
Xu
23,735 xu
CHĂN STL K2N :
LẦN 1: CHĂN CẶP: 32-83 (TỪ 01/03 -> 02/03) NHẬN xit
LẦN 2: CHĂN CẶP: 08-80 (TỪ 03/03 -> 04/03) NHẬN 08 N2
LẦN 3: CHĂN CẶP: 04-40 (TỪ 05/03 -> 06/03) NHẬN 04 N1
LẦN 4: CHĂN CẶP: 02-20 (TỪ 06/03 -> 07/03) NHẬN 02 N1
LẦN 5: CHĂN CẶP: 13-31 (TỪ 07/03 -> 08/03) NHẬN 13 N1
LẦN 6: CHĂN CẶP: 37-54 (TỪ 08/03 -> 09/03) NHẬN 37 N2
LẦN 7: CHĂN CẶP: 30-03 (TỪ 10/03 -> 11/03) NHẬN xit
LẦN 8: CHĂN CẶP: 30-03 (TỪ 12/03 -> 13/03) NHẬN xit
LẦN 9: CHĂN CẶP: 15-97 (TỪ 14/03 -> 15/03) NHẬN 15*** N2
LẦN 10: CHĂN CẶP: 00-55(TỪ 15/03 -> 16/03) NHẬN 00 N1
LẦN 11: CHĂN CẶP: 14-41(TỪ 16/03 -> 17/03) NHẬN xit
LẦN 12: CHĂN CẶP: 36-63(TỪ 18/03 -> 19/03) NHẬN 63**N2
LẦN 13: CHĂN CẶP: 37-73(TỪ 20/03 -> 21/03) NHẬN 73 N1
LẦN 14: CHĂN CẶP: 86-97(TỪ 21/03 -> 22/03) NHẬN 86 n1
LẦN 15: CHĂN CẶP: 39-93(TỪ 22/03 -> 23/03) NHẬN xit
LẦN 16: CHĂN CẶP: 12-21(TỪ 24/03 -> 25/03) NHẬN 12,21 N1
LẦN 17: CHĂN CẶP: 02-20(TỪ 25/03 -> 26/03) NHẬN xit
LẦN 18: CHĂN CẶP: 37-67(TỪ 27/03 -> 28/03) NHẬN 67 n1
LẦN 19: CHĂN CẶP: 15-51 (TỪ 28/03 -> 29/03) NHẬN 15 N1
LẦN 20: CHĂN CẶP: 22-77 (TỪ 29/03 -> 30/03) NHẬN xit
LẦN 21: CHĂN CẶP: 16-30 (31/03) NHẬN
 
Tham gia
28/2/20
Bài viết
29
Thích
16
Xu
5,021 xu
STL K2N THÁNG 3/2020
+ Lần 1:chăn STL: 18, 68 (từ 1-2/3) nhận 18N2
+ Lần 2:chăn STL: 14, 63(từ 2-3/3) nhận 14N1
+Lần 3:chăn STL: 19, 64 (từ 4-5/3) nhận xịt
+Lần 4:chăn STL:65, 54 (từ 6-7/3) nhận 54N1
+lần 5:chăn STL: 77,66 (từ 7-8/3) nhận 77N1
+ Lần 6: chăn STL: 77,66( từ 8-9/3) nhận 77N1
+ Lần7: chăn STL: 55, 77( từ 9-10/3) nhận 77N1
+ Lần 8: chăn STL: 76, 77( từ 10-11/3) nhận xit
+ Lần 9: chăn STL: 77, 76(từ 12- 13/3) nhận xịt
+ Lần 10:chăn STL:54,14(từ 14-15/3)nhận14N1
+Lần 11: chăn STT: 54, 78( từ 15-16/3)nhận xịt
+lần 12:chăn STL:44, 54(từ 17-18/3) nhận 54N1
+lần 13: chăn STL:15,55(từ 19-20/3) nhận xịt
+lần 14: chăn STL: 71, 66( từ 21-22/3) nhận xịt
+lần 15: chăn STL: 11, 52( từ 23-24/3) nhận 11N1,52 N1
+lần 16: chăn STL: 71,44( từ 24-25/3) nhận xịt
+ Lần 17: chăn STL: 11, 91( từ 27-28/3) nhận 11N1
+ lần 18: chăn 51,91( từ 28-29/3) nhận 91N2
+Lần 19: chăn 51,71( từ 29-30/3) nhận 51N2
+Lần 20: chăn 71,91 ( từ 30-31/3) nhận N91N1
 

Vô danh

Vip STL
Tham gia
10/1/19
Bài viết
1,658
Thích
2,996
Xu
3,191 xu
STL K2N THÁNG 3/2020
+ Lần 1:
Chăn STL: 21 - 81 (từ 1-2/3)=>> nhận 81* N1
+ Lần 2:
Chăn STL: 07 - 70 (từ 2-3/3) =>> xịt
+ Lần 3:
Chăn STL: 13 -63 (từ 4-5/3) =>> nhận 13* N1
+ Lần 4:
Chăn STL: 26 - 36 (từ 5-6/3) =>> nhận 26* N1
+ Lần 5:
Chăn STL: 21 - 31 (từ 6-7/3) =>> nhận 21* N1
+ Lần 6:
Chăn STL: 19 - 99 (từ 7-8/3) =>> nhận 99* N1
+ Lần 7:
Chăn STL : 43 - 53 (từ 8-9/3) =>> nhận 43** 53* N1
+ Lần 8:
Chăn STL : 63 - 83 (từ 9 - 10/3) =>> nhận 63* N2
+ Lần 9:
Chăn STL : 37 - 77 (từ 11-12/3) =>> xịt
+ Lần 10:
Chăn STL : 57 - 17 (từ 13-14/3) =>> xịt
+ Lần 11:
Chăn STL : 17 - 57 (từ 15-16/3) =>> nhận 57* N2
+ Lần 12:
Chăn STL : 19 - 59 (từ 17-18/3) =>> nhận 59* N1
+ Lần 13:
Chăn STL : 63 - 73 (từ 18-19/3) =>> nhận 63** N2
+ Lần 14:
Chăn STL : 42 - 72 (từ 20-21/3) =>> nhận 42* N1
+ Lần 15:
Chăn STL : 38 - 68 (từ 22-23/3) =>> nhận 38* N2
+ Lần 16:
Chăn STL : 20 - 40 (từ 24-25/3) =>> nhận 20* N1
+ Lần 17:
Chăn STL : 67 - 76 ( từ 25-26/3) =>> nhận 76* N2
+ Lần 18:
Chăn STL : 14 - 41 (từ 27-28/3) =>> nhận 14* N2
+ Lần 19:
Chăn STL : 38 - 83 (từ 29-30/3) =>> nhận 83* N1
+ Lần 20:
Chăn STL : 57 - 75 (từ 30-31/3) =>> nhận 57** N2
 
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.