Kết quả tìm kiếm

 1. hehe

  [BÁT CHỐT]⭐04/09/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 04-09-2020 Dàn đề 64 số : 00,01,05,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,22,23,25,26,27,29,32,33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,50,52,54,55,56,61,62,63,64,65,66,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,83,87,88,89,90,91,92,93,97,98,99, Hạ dàn 36...
 2. hehe

  [BÁT CHỐT]⭐31/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 31-08-2020 Dàn đề 64 số : 00,02,03,04,06,07,09,11,12,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,36,40,42,43,44,46,45,47,49,52,54,55,56,58,60,62,63,64,65,66,67,71,72,74,76,77,78,79,81,87,88,89,90,91,92,94,97,98,99, Hạ dàn 36...
 3. hehe

  Chủ Nhật BÁT CHỐT]⭐30/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 29-08-2020 Dàn đề 64 số : 00,02,03,04,06,07,09,11,12,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,36,38,40,42,43,44,46,47,49,52,55,56,58,60,62,63,64,65,66,67,71,72,74,76,77,78,79,81,83,87,88,89,90,91,92,94,97,98,99, Hạ dàn 36...
 4. hehe

  Thứ 7 [BÁT CHỐT]⭐29/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 29-08-2020 Dàn đề 64 số : 00,02,03,04,06,07,09,11,12,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,36,38,40,42,43,44,46,47,49,52,55,56,58,60,62,63,64,65,66,67,71,72,74,76,77,78,79,81,83,87,88,89,90,91,92,94,97,98,99, Hạ dàn 36...
 5. hehe

  Thứ 3 [BÁT CHỐT]⭐25/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 25-08-2020 Dàn đề 64 số : 00,02,03,08,09,11,12,17,18,19,20,21,22,23,26,27,29,30,32,33,34,36,38,39,43,44,46,47,48,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,69,71,72,74,75,76,77,78,79,81,83,84,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99, Hạ dàn 36...
 6. hehe

  Thứ 2 [BÁT CHỐT]⭐24/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 24-08-2020 Dàn đề 64 số : 00,02,05,07,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,36,43,44,46,47,50,51,52,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,77,78,81,82,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98,99, Hạ dàn 36...
 7. hehe

  Chủ Nhật [BÁT CHỐT]⭐23/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 23-08-2020 Dàn đề 64 số : 00,02,05,07,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,36,43,44,46,47,50,51,52,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,77,78,81,82,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98,99, Hạ dàn 36...
 8. hehe

  Thứ 7 [BÁT CHỐT]⭐22/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 22-08-2020 Dàn đề 64 số : 00,02,05,07,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,32,34,35,36,38,43,44,46,47,50,51,52,53,55,56,57,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,77,78,81,82,83,86,87,89,90,91,92,96,98,99, Hạ dàn 36...
 9. hehe

  Thứ 5 [BÁT CHỐT]⭐20/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 20-08-2020 Dàn đề 64 số : 00,02,04,05,07,08,09,11,12,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,29,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,53,54,55,56,61,62,63,65,66,69,70,71,72,73,76,77,78,81,82,83,87,88,89,90,91,92,96,98,99, Hạ dàn 36...
 10. hehe

  Thứ 4 [BÁT CHỐT]⭐19/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 19-08-2020 Dàn đề 64 số : 00,01,04,05,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,22,23,25,26,27,29,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,53,54,55,56,61,62,63,65,66,69,70,71,72,73,77,78,81,83,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99, Hạ dàn 36...
 11. hehe

  Thứ 2 BÁT CHỐT]⭐17/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  E NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 17-08-2020 Dàn đề 64 số : 02,03,04,05,06,07,09,12,13,15,16,18,19,21,23,24,26,27,32,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,49,50,51,53,54,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,74,76,78,79,81,83,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98, Hạ dàn 36...
 12. hehe

  Thứ 7 BÁT CHỐT]⭐15/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 15-08-2020 Dàn đề 64 số : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,29,32,34,35,36,39,40,42,45,46,47,50,51,54,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,76,78,79,80,81,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98, Hạ dàn 36...
 13. hehe

  Thứ 6 BÁT CHỐT]⭐14/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 14-08-2020 Dàn đề 64 số : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,29,32,34,35,36,37,39,41,42,45,46,47,49,50,51,54,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,86,87,89,90,91,92,95,97,98, Hạ dàn 36...
 14. hehe

  Thứ 5 BÁT CHỐT]⭐13/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 13-08-2020 Dàn đề 64 số : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,29,32,33,34,35,36,39,42,45,46,47,49,50,51,54,59,60,61,62,64,65,67,68,70,71,72,74,76,78,79,80,81,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98, Hạ dàn 36...
 15. hehe

  Thứ 4 [BÁT CHỐT]⭐12/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 12-08-2020 Dàn đề 64 số : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,29,32,34,35,37,39,42,46,47,49,50,51,52,59,60,61,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,84,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98, Hạ dàn 36...
 16. hehe

  Thứ 3 [BÁT CHỐT]⭐11/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 11-08-2020 Dàn đề 64 số : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,29,32,34,35,37,39,42,46,47,49,50,51,52,59,60,61,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,84,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98, Hạ dàn 36...
 17. hehe

  Thứ 2 [BÁT CHỐT]⭐10/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 10-08-2020 Dàn đề 64 số : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,38,39,42,46,47,49,50,51,52,59,60,61,62,64,65,67,68,70,71,72,74,76,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,95,97,98, Hạ dàn 36...
 18. hehe

  Chủ Nhật [BÁT CHỐT]⭐09/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 09-08-2020 Dàn đề 64 số : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,38,39,42,46,47,49,50,51,52,59,60,61,62,64,65,67,68,70,71,72,74,76,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,95,97,98, Hạ dàn 36...
 19. hehe

  Thứ 7 [BÁT CHỐT]⭐08/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 08-08-2020 Dàn đề 64 số : 01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,38,39,42,46,47,49,50,51,52,58,59,60,61,62,64,65,67,68,70,71,72,74,76,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,95,97,98, Hạ dàn 36...
 20. hehe

  Thứ 6 [BÁT CHỐT]⭐07/08/2020⭐XỔ SỐ MIỀN BẮC

  AE NHỚ VÀO TIỀN THEO TỶ LỆ VỐN. ĐÁNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP MIỀN BẮC NGÀY 07-08-2020 Dàn đề 64 số : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,18,19,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,41,42,46,47,49,50,51,52,58,59,60,61,64,65,67,68,70,72,74,76,78,79,80,81,83,84,86,87,89,90,91,92,95,97,98, Hạ dàn 36...
Thảo Luận Xổ Số - Hội tụ cao thủ - Đẳng cấp chốt số                                     Đánh lô, đề là bất hợp pháp, cân nhắc trước mọi quyết định - Các thông tin mang tính chất tham khảo. Chúc tất cả anh/em chọn được những con số chính xác và may mắn.