EVENT VÀO BỜ THÁNG 12/2018

BẢNG VÀNG THI ĐẤU EVENT NGÀY 6/12/2018
@freedomts: BTL 32. Lót: 23. WIN: 32*. Thưởng 2 điểm
@hiếubpb. BTL: 38. Lót: 83. WIN: 38** .Thưởng 2 điểm
@Quang huy . BTL: 87. Lót: 54. WIN: 54**. Thưởng 1 điểm
@quan113. BTL: 63. Lót: 64. WIN: 64*. Thưởng 1 điểm
@Quý. BTL 67. Lốt 76. WIN 67**. Thưởng 2 điểm
@VuCaoThang368. BTL 67. Lót 66. WIN 67**. Thưởng 2 điểm