Thứ 6 Chốt số ngày 07-12-2018- Vĩnh Long-Bình Dương-Trà Vinh